16/10/14

Convertir-nos en una societat capaç de gestionar el nostre propi destí.

VERSION EN CASTELLANO
AL FINAL

VENTS DE CANVI 

Molins impulsats per fonts d’energia inesgotables.
La transformació social i la força del col·lectiu

Quan bufen vents de canvi, alguns aixequen murs; d’altres construeixen molins. Nosaltres, enfront dels murs construïts que pretenen tapar l’aire nou i fresc, hem decidit construir molins que usin aquests nous vents per fer girar la roda de moldre cap a una nova economia, una nova manera d’entendre les relacions entre les persones i el respecte al territori.

Fer una economia des de baix i des de dins i passar de la subordinació al poder econòmic global, a una economia vinculada als territoris i a les persones que serveixi per eliminar les relacions desiguals. Convertir-nos en una societat capaç de gestionar el nostre propi destí. Caminar cap a una sobirania econòmica tot esquivant els perills que facin que el desenvolupament de les economies a nivell local es converteixi en un instrument de les elits per posar al seu servei les persones i els recursos naturals amb l’obsessió cega de mercantilitzar-ho tot. I a tothom. Cal, per tant, realitzar una anàlisi crítica i buscar alternatives.

Teixit social, nou i antic. Crear i consolidar una xarxa d’iniciatives econòmiques alternatives que sorgeixin de l’espai social i creatiu de cada territori i que l’enforteixin. Un pas essencial que serveixi per impulsar un aprofundiment democràtic, també, en l’àmbit econòmic. Iniciatives populars regides per valors com la propietat comuna, la cooperació, la democràcia, l’equitat, el compromís social i la sostenibilitat. Una alternativa que parteix d’uns principis que estan basats en el suport mutu i la cooperació, enfront de la competència i el lucre.


Hi ha a qui li poden espantar les noves idees però, tal i com s’han succeït els esdeveniments, hauríem d’estar espantades, més aviat, de les velles idees. Ja fa temps que hem entès que si per sortir del pou, en el que fa de més de sis anys que caiem, hem de reproduir els passos que ens van portar a caure-hi, poc haurem après i pitjor serà el que vindrà. Ja fa temps que ens hem convençut que fa falta sembrar noves llavors i construir , però construir diferent.

Desgranar les estratègies globals en actuacions locals és un dels grans reptes als que ens enfrontem per a poder transformar el model econòmic i social.

Des dels seus orígens, Coop57 ha volgut contribuir activament en aquesta direcció. Ara toca aprofundir i seguir el camí que ja fa gairebé vint anys que recorrem però fent un pas més. I anar més enllà. Passar a ser un agent actiu per a l’articulació del desenvolupament econòmic a nivell local i fomentar, directament, la creació de nous projectes econòmics en clau cooperativa i d’economia social i solidària.

Com ja hem anat explicant, per tal de que això pugui assolir-se s’han de creuar tres camins. El primer camí és el del teixit social, com a motor i creador de nous projectes econòmics que aportin riquesa i qualitat de vida a les persones d’un territori. Coop57, com a segon camí, esdevenint un actor que faci el paper d’eina facilitadora de recursos econòmics per a fer possible la cristal·lització dels projectes nascuts des del teixit social. I el tercer camí l’haurien de recórrer les administracions locals com a creadores d’un ecosistema favorable al desenvolupament d’aquests projectes.

Alhora de construir nous projectes econòmics és important que aquests puguin generar riquesa. Però no qualsevol riquesa. Una riquesa sorgida de projectes que posen la persona al centre i on el capital és, tan sols, un recurs més. I tan important és saber crear aquesta riquesa com preocupar-nos de com la repartim. El sistema econòmic actual ens brinda un panorama que podem qualificar, com a mínim, d’esperpèntic. Al món es segueix creant riquesa, però cada cop es reparteix de manera més desigual seguint les lògiques del model econòmic hegemònic. Cada any que passa, els rics ho són més i ens enfrontem a un empitjorament continuat de les condicions de vida de bona part de la població i que, alhora, porta al límit les capacitats de resistència de l’entorn, el planeta i les persones.

Lligats de mans i peus, amb resignació i sota el control i el poder d’aquells que han decidit governar sense preguntar a ningú i que actuen fora de qualsevol petit rastre de control democràtic, segueix l’estafa per despossessió basada en una extracció continuada al conjunt de la societat on, irònica i maliciosament, les quantitats sostretes i retallades als serveis socials coincideixen amb els augments requerits i exigits pel pagament del deute, molta part del qual és illegítim.

Entre totes les persones de tots els territoris hem de ser capaces d’organitzar-nos per tal de satisfer les nostres necessitats bàsiques en clau democràtica, cooperativa i solidària. Nous models basats en la producció cooperativa de béns i serveis, que permetin generar llocs de treball estables i de qualitat, fomentar nous models d’accés a l’habitatge des de la propietat col·lectiva, inclusiva i social, impulsar projectes que persegueixin la sostenibilitat i la sobirania alimentària i energètica, treballar per tota forma d’inclusió i reforçar tant la cultura com els espais de socialització.

Vents de canvi. EDITORIAL COOP 57 : Butlletí 26 · Vents de Canvi · Octubre 2014

http://www.coop57.coop/index.php?lang=ca_es

VERSION EN CASTELLANO

VIENTOS DE CAMBIO 

Molinos impulsados ​​por fuentes de energía inagotables. 
La transformación social y la fuerza del colectivo 

Cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros; otros construyen molinos. Nosotros, frente a los muros construidos que pretenden tapar el aire nuevo y fresco, hemos decidido construir molinos que usen estos nuevos vientos para hacer girar la rueda de moler hacia una nueva economía, una nueva manera de entender las relaciones entre las personas y el respeto al territorio.

Hacer una economía desde abajo y desde dentro y pasar de la subordinación al poder económico global, una economía vinculada a los territorios ya las personas que sirva para eliminar las relaciones desiguales. Convertirnos en una sociedad capaz de gestionar nuestro propio destino. Caminar hacia una soberanía económica todo esquivando los peligros que hagan que el desarrollo de las economías a nivel local se convierta en un instrumento de las élites para poner a su servicio las personas y los recursos naturales con la obsesión ciega de mercantilizar todo . Y a todo el mundo. Es necesario, por tanto, realizar un análisis crítico y buscar alternativas.

Tejido social, nuevo y antiguo. Crear y consolidar una red de iniciativas económicas alternativas que surjan del espacio social y creativo de cada territorio y que la fortalezcan. Un paso esencial que sirva para impulsar una profundización democrática, también, en el ámbito económico. Iniciativas populares regidas por valores como la propiedad común, la cooperación, la democracia, la equidad, el compromiso social y la sostenibilidad. Una alternativa que parte de unos principios que están basados ​​en el apoyo mutuo y la cooperación, frente a la competencia y el lucro.

Hay a quien le pueden asustar a las nuevas ideas pero, tal y como se han sucedido los acontecimientos, deberíamos estar asustadas, más bien, de las viejas ideas. Ya hace tiempo que hemos entendido que si para salir del pozo, en el que hace de más de seis años que caemos, debemos reproducir los pasos que nos llevaron a caer en ella, poco habremos aprendido y peor será el que vendrá. Ya hace tiempo que nos hemos convencido de que hace falta sembrar nuevas semillas y construir, pero construir diferente.

Desgranar las estrategias globales en actuaciones locales es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos para poder transformar el modelo económico y social.

Desde sus orígenes, Coop57 ha querido contribuir activamente en esta dirección. Ahora toca profundizar y seguir el camino que ya hace casi veinte años que recorremos pero dando un paso más. Y más allá. Pasar a ser un agente activo para la articulación del desarrollo económico a nivel local y fomentar, directamente, la creación de nuevos proyectos económicos en clave cooperativa y de economía social y solidaria.

Como ya hemos ido explicando, para que esto pueda lograrse deben cruzar tres caminos. El primer camino es el del tejido social, como motor y creador de nuevos proyectos económicos que aporten riqueza y calidad de vida a las personas de un territorio. Coop57, como segundo camino, convirtiéndose en un actor que haga el papel de herramienta facilitadora de recursos económicos para hacer posible la cristalización de los proyectos nacidos desde el tejido social. Y el tercer camino deberían recorrer las administraciones locales como creadoras de un ecosistema favorable al desarrollo de estos proyectos.

Asimismo de construir nuevos proyectos económicos es importante que estos puedan generar riqueza. Pero no cualquier riqueza. Una riqueza surgida de proyectos que ponen a la persona en el centro y donde el capital es, tan sólo, un recurso más. Y tan importante es saber crear esta riqueza como preocuparnos de cómo la repartimos. El sistema económico actual nos brinda un panorama que podemos calificar, como mínimo, de esperpéntico. En el mundo se sigue creando riqueza, pero cada vez se reparte de manera más desigual siguiendo las lógicas del modelo económico hegemónico. Cada año que pasa, los ricos lo son más y nos enfrentamos a un empeoramiento continuado de las condiciones de vida de buena parte de la población y que, al mismo tiempo, lleva al límite las capacidades de resistencia del entorno, el planeta y las personas .

Atados de manos y pies, con resignación y bajo el control y el poder de aquellos que han decidido gobernar sin preguntar a nadie y que actúan fuera de cualquier pequeño rastro de control democrático, sigue la estafa por desposesión basada en una extracción continuada a lo conjunto de la sociedad donde, irónica y maliciosamente, las cantidades sustraídas y recortes a los servicios sociales coinciden con los aumentos requeridos y exigidos por el pago de la deuda, mucha parte del cual es ilegítimo.

Entre todas las personas de todos los territorios debemos ser capaces de organizarnos para satisfacer nuestras necesidades básicas en clave democrática, cooperativa y solidaria. Nuevos modelos basados ​​en la producción cooperativa de bienes y servicios, que permitan generar puestos de trabajo estables y de calidad, fomentar nuevos modelos de acceso a la vivienda desde la propiedad colectiva, inclusiva y social, impulsar proyectos que persigan la sostenibilidad y la soberanía alimentaria y energética, trabajar para toda forma de inclusión y reforzar tanto la cultura como los espacios de socialización.

No hay comentarios: