8/5/15

Un sistema econòmic saludable necessita disposar d’eines de creació monetària per donar suport a la seva economia

LA SOBIRANIA MONETÀRIA LA MARE DE TOTES LES SOBIRANIES
O el què hauríem d’esperar del programa de SalvadosLa societat de l’espectacle té aquestes coses, poder proporcionar-nos un programa sobre dues persones que s’han enfrontat al sistema bancari i a l’status quo, escenificant-ho com un episodi més de la guerra d’audiències entre diferents televisions.
Per això, els experts en gran públic, deuen haver aportat que el que interessaria a les masses són les històries de “lladres de bancs”, orgullosos de la seva malifeta, més enllà de les causes reals de les seves accions. I especialment devien concloure que seria sucós el fet que un d’ells, jo mateix, sigui “pròfug” de la justícia espanyola.

No és la primera vegada ni serà la última. Fa menys d’un mes, el ben documentat i redactat article de Nathan Schneider a Vice.com va veure com rebia de la direcció un títol de darrer moment que afegia els dos ingredients que necessiten suposadament les masses per parar interès en la lectura i va escriure “A la fuga amb el lladre de bancs Enric Duran” https://ninja.oximity.com/article/Fugint-amb-el-lladre-de-bancs-Enric-Du-1 com a títol del que era un article centrat en la construcció d’alternatives cooperatives al sistema dominant titulat primerament “Sigues el banc que vols veure al mon”.

Tot això no passarien de ser un fets anecdòtics, en el marc de la dinàmica acostumada dels grans mitjans de comunicació, si la raó cabdal d’aquella acció del 2008 no hagués estat denunciar un fet que continua sent determinant per entendre els principals problemes econòmics del món avui.

El 97% dels diners són creats pels bancs privats a través de crèdits com els que jo no vaig tornar. Aquests diners desapareixen en el moment que es retornen els crèdits, això fa que el sistema necessiti permanentment l’emissió de més i més crèdit, per disposar de suficient moneda circulant.


El Banc Central Europeu, com d’altres bancs centrals del món, dirigeix com ha de ser la creació monetària en base a una agenda política amagada que pretén anar estenent reformes estructurals que acabin amb l’estat del benestar i permetin imposar la mateixa agenda neoliberal que podem veure d’actualitat amb el TTIP i tot el secretisme que l’acompanya. Ara sabem clarament els passos perquè els estem vivint:

-  Primer es dóna una fase expansiva del crédit. Aquesta la vam viure del 2002 al 2008 i va fer possible la meva acció. Richard Werner va denunciar en el documental The princess of Yen, que hi havia ordres per expandir aquest crèdit més enllà del que es pogués tornar en els països del sud d’Europa. (Vegeu: https://www.youtube.com/watch?v=p5Ac7ap_MAY&feature=youtu.be&t=1h22m27s)

- En segon terme es dona una fase de contracció del crèdit que s’acompanya amb polítiques d’austeritat per afeblir les polítiques socials dels Estats i augmentar la seva dependència dels creditors. Aquesta és la fase que s’està donant des del 2008 fins ara.

- Per últim, aprofitant la feblesa dels Estats provocada en les dues fases anteriors, la tercera fase és la implementació de plans com el TTIP que permeten malvendre la gestió de serveis essencials privatitzats perquè es converteixin en noves fonts de benefici i nous monopolis per les grans corporacions. Ja abans del TTIP podem veure com aquestes polítiques privatitzadores s’estan convertint en realitat en molts casos.

Així doncs, 7 anys després d’aquella acció, la qüestió del control de la creació de diners per part d’una minoria antidemocrática, no només continua sent un fet vigent sinó que és l’explicació cabdal que les forces anomenades d’esquerres i de nova política, desconeixen o no s’atreveixen a abordar; i d’aquesta manera renuncien de facto a poder tirar endavant una agenda social que permeti alliberar-nos de les polítiques d’austeritat.

Ho estem veient ara a Grècia: no es pot tenir èxit defensant la sobirania d’un país si aquesta lluita no està acompanyada d’eines de sobirania monetària. Un sistema econòmic saludable necessita disposar d’eines de creació monetària per donar suport a la seva economia productiva i que aquesta creació de diner no vingui acompanyada d’interessos impossibles de pagar o de condicions polítiques vinculades als interessos neoliberals. Grècia o qualsevol altre poble que es vulgui alliberar del jou de l’austeritat necessita crear sistemes monetaris lliures al servei del bé comú i ho necessita amb urgència!

I després vé allò que anomenen Espanya. Sense desmerèixer l’actitud valenta en realitzar el programa, si Salvados no dona un pes significatiu al diàleg sobre aquesta qüestió entre el que aparegui de l’entrevista de tres hores que vam dur a terme, haurà estat un còmplice més d’aquests silencis i desconeixements.

I encara que sortissin algunes respostes, l’espai televisiu difícilment permetrà donar a aquest debat la profunditat que es mereix. Tot i així alguna cosa podem fer des de les xarxes, per això coincidint amb l’emissió del programa intentarem fer el trending topic
#dinerodelanada <https://twitter.com/hashtag/dinerodelanada> per explicar aquest aspecte amagat de la realitat econòmica actual, i seguirem treballant en que s’entengui la importància política d’aquella acció, en el marc de les campanyes, 
 #OccupyBanking #RetornEnLlibertat <https://www.coopfunding.net/campaigns/occupybanking-retornenllibertat/>


VERSION EN CASTELLANO 

LA SOBERANÍA MONETARIA LA MADRE DE TODAS LAS SOBERANÍAS.

(…O lo que tendríamos que esperar del programa de Salvados.)

La sociedad del espectáculo tiene estas cosas de poder brindarnos un programa sobre dos personas que se han enfrentado al sistema bancario y al status quo escenificándolo como un episodio más de la guerra de audiencias entre diferentes televisiones. Por eso, los expertos en gran público deben de haber argumentado que lo que interesa a las masas son las historias de “ladrones de bancos” orgullosos de su entuerto, más allá de las causas reales de sus acciones. Y especialmente deben de haber concluido en que sería jugoso el hecho que uno de ellos, yo mismo, sea un “prófugo” de la justicia española.

No es la primera vez ni será la última. Ya hace menos de un mes, en el bien documentado y redactado artículo de Nathan Schneider para Vice.com vimos como recibía de la dirección un título de último momento que añadía los dos ingredientes que necesitan supuestamente las masas para detener el interés en la lectura; añadieron “A la fuga con el ladrón de bancos Enric Duran” como título del que era un artículo centrado en la construcción de alternativas cooperativas al sistema dominante titulado primeramente “Se el banco que quieras ver en el mundo”.

Todo esto no pasaría de ser un hecho anecdótico, en el marco de la dinámica de costumbre de los grandes medios de comunicación, si la razón principal de aquella acción del 2008 no hubiera sido denunciar un hecho que aun continúa siendo determinante para entender los principales problemas económicos del mundo hoy.

El 97% del dinero es creado por los bancos privados a través de créditos como los que yo no devolví. Este dinero desaparece en el momento en que los créditos son devueltos; esto hace que el sistema necesite permanentemente la emisión de más y más créditos, para disponer de suficiente moneda circulante.

El Banco Central Europeo, como otros bancos centrales del mundo, dirige cómo tiene que ser la creación monetaria en base a una agenda política escondida que pretende ir extendiendo reformas estructurales que acaben con el estado del bienestar y permitan imponer la misma agenda neoliberal que podemos ver de actualidad con el TTIP y todo el secretismo que lo acompaña.

Ahora sabemos claramente cuáles son los pasos porque los estamos viviendo:
– Primero se da una fase expansiva del crédito. Esta la vivimos del 2002 al 2008 e hizo posible mi acción. Richard Werner denunció en el documental “The princess of Yen”, que había órdenes para expandir este crédito más allá del que se pudiera devolver en los países del sur de Europa. (Ver:https://www.youtube.com/watch?v=p5ac7ap_may&feature=youtu.be&t=1h22m27s )
– En segundo término se da una fase de contracción del crédito acompañado de políticas de austeridad para debilitar las políticas sociales de los Estados y aumentar su dependencia de los acreedores. Esta es la fase que se está dando desde el 2008 hasta ahora.
– Por último, aprovechando la debilidad de los Estados provocada en las dos fases anteriores, la tercera fase es la implementación de planes como el TTIP que permiten malvender la gestión de servicios esenciales privatizándolos para que se conviertan en nuevas fuentes de beneficio y nuevos monopolios por las grandes corporaciones. Ya antes del TTIP pudimos ver como estas políticas privatizadoras se estaban convirtiendo en realidad en muchos casos.

Así pues, 7 años después de aquella acción, la cuestión del control de la creación de dinero por parte de una minoría antidemocrática no sólo continúa siendo un hecho vigente sino que además es la explicación principal que aquellas fuerzas llamadas de izquierdas y de nueva política, desconocen o no se atreven a abordar; y de este modo renuncian de facto a poder sacar adelante una agenda social que permita liberarnos de las políticas de austeridad.

Lo estamos viendo ahora en Grecia: no se puede tener éxito defendiendo la soberanía de un país si esta lucha no está acompañada de herramientas de soberanía monetaria. Un sistema económico saludable necesita disponer de herramientas de creación monetaria para apoyar a su economía productiva y que esta creación de dinero no venga acompañada de intereses imposibles de pagar o de condiciones políticas vinculadas a los intereses neoliberales. Grecia o cualquier otro pueblo que se quiera liberar del yugo de la austeridad necesita crear sistemas monetarios libres al servicio del bien común ¡y lo necesita con urgencia! …Y después viene aquello que llamamos España.

Sin desmerecer la actitud valiente al realizar el programa, si  Salvados no da un peso significativo al diálogo sobre esta cuestión entre todo lo que aparezca en una entrevista que duró tres horas, habrá sido un cómplice más de estos silencios y desconocimientos. Y aunque salieran algunas respuestas, el espacio televisivo difícilmente permitirá dar en este debate la profundidad que se merece.

Aún así algo podemos hacer desde las redes; por eso, coincidiendo con la emisión del programa intentaremos hacer el trending  topic #dinerodelanada para explicar este aspecto escondido de la realidad económica actual, y seguiremos trabajando para que se entienda la importancia política de aquella acción, en el marco de las campañas #OccupyBanking #RetornoEnLibertad.No hay comentarios: